แผนการสอน งานช่างพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายนิสิต สุทธหลวง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้งานเกษตร

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้งานช่าง

สาระการเรียนรู้งานบ้าน

สาระการเรียนรู้งานประดิษฐ์

สาระการเรียนรู้งานอาชีพ

สาระการเรียนรู้งานออกแบบและเทคโนโลยี

HOME